Pirkkalan demareiden ja sitoutumattomien kuntavaaliohjelma 2021-2025

PIDETÄÄN HUOLTA PIRKKALASTA, PIRKKALA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ


Tulevalla valtuustokaudella me sosialidemokraatit haluamme kehittää Pirkkalasta entistä turvallisemman ja viihtyisämmän sekä elinvoimaisemman asuinpaikan. Pirkkalan oma identiteetti, yhteisöllisyys ja kuntamme itsenäisyys ovat meille erittäin tärkeitä asioita.

Pirkkala toimii vastuullisesti huomioiden toiminnassaan taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset.

Meille on tärkeää että kuntalaiset tulevat yhdenvertaisina huomioiduiksi ja kaikki puolueet otetaan tasavertaisina mukaan poliittisten linjausten valmisteluun. Pirkkalassa jokaisella kuntalaisella pitää olla hyvä olla.

Tulevaisuuden Pirkkala on asukkaiden sujuvan elämän, kasvun ja työllisyyden kunta.ELÄVÄ KUNTA ON HYVÄ ELINYMPÄRISTÖ

Haluamme parantaa asukkaiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia sekä osallisuutta yhteisiin asioihin.

-Valtuuston ja kuntalaisten vuorovaikutukseen kokeillaan monimuotoisia keskustelu- ja kuulemistapoja.

-Osallistava budjetointi ja muut asukkaiden kuulemiseen ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseen tähtäävät toimet on otettava käyttöön nykyistä laajemmin.

-Kunnan tulee tarjota asukkailleen toimivat nykyaikaiset sähköiset palvelukanavat kuitenkin turvaten lähiasiointimahdollisuudet.

Suunnitelmallisen maankäytön avulla luomme viihtyisän asuinympäristön, sekä yrityksille mahdollisuuden menestyä.

-Uusien asuinalueiden suunnitteluun ja täydennysrakentamiseen täytyy sisältyä monimuotoista rakennuskantaa. Tarjolla pitää olla omistusasuntojen lisäksi myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

-Pirkkalassa pitää olla varaa asua!

-Toimiva joukkoliikenne, pyörätiet ja kevyen liikenteen väylät on saatava palvelemaan kuntalaisia mahdollisimman kattavasti. Raitiotiestä Pirkkalaan teemme päätöksiä lisäselvityksien ja vertailuiden jälkeen.

-Tontteja pitää olla saatavilla sekä asukkaille että yrityksille.

Talouskasvu ja työllisyyden kehitys määrittävät kuntatalouden kohtalon. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla luodaan edellytyksiä työllisyydelle ja hyville palveluille. Työ on hyvinvoinnin edellytys.

HYVINVOINTIA KUNTALAISILLE

Hyvinvointia ylläpitävät palvelut on saatava laaja-alaisesti kuntalaisten käyttöön.

-Kunnallamme on keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikauden aikana maakunnille.

-Tuemme aktiivisesti erilaisten järjestöjen ja kansalaisryhmien toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi

-Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, ikääntyvien, perheiden, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien monimuotoisuus ja erilaiset tilanteet. Palvelut tehdään kuntalaisille kuntalaisten lähtökohdista.

-Vanhusten hoiva ja hoito on tehtävä vanhusten ehdoilla. Luomme edellytykset arvokkaaseen ja yksilölliseen vanhuuteen.

-Omaishoitajien arvokasta työtä pitää tukea jatkossa nykyistä paremmin.

-Nuorten mielenterveyspalvelut tulee olla matalalla kynnyksellä saavutettavissa.

Ihmisarvo on itseisarvo!

-Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin pääsyä ja tarvittavan hoidon saantia.

-Kunnan tulee tukea ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä heidän vanhempiaan kasvatustehtävässä.


SIVISTYS, LIIKUNTA JA KULTTUURI KUULUVAT KAIKILLE

Hyvät oppimisympäristö ja laadukas kasvatus kuuluu kaikille

-Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys ja luokkakoot eivät saa olla liian suuret.

-Varhaiskasvatuksen toteutumista ei tule vaarantaa korkeilla maksuilla.  Toimintaa tukevat riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä maltillisen kokoiset ryhmät. Turvallinen ja viihtyisä opinpolku kuuluu jokaiselle varhaiskasvatuksesta alkaen.

-Kiusaamiselle, väkivallalle ja häirinnälle nollatoleranssi!

Omassa kunnassa on helppo viihtyä

-Kannatamme monimuotoisia ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita. Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa vanhempien tuloista riippumatta.

-Kulttuuri, liikunta ja harrastaminen voidaan toteuttaa monimuotoisella palvelutuotannolla.

-Yksityisten liikuntapaikkojen toimintaympäristön mahdollistaminen on huomioitava.

-Pirkkalan monipuolisia liikuntareittejä, viheralueita ja luontopolkuja tulisi jatkossakin kehittää, jotta kuntalaisilla olisi tulevaisuudessakin mahdollisuus hyödyntää luonnossa liikkumisen voimaannuttavaa vaikutusta.

-Julkisia tiloja on hyödynnettävä tehokkaammin erilaisten harrastusmahdollisuuksien ja kulttuuritarjonnan lisäämiseksi ja monipuolistamiseksi.

-Uusista koulukeskuksen tiloista auditorioineen ja kunnan uusista virastotiloista tulee luoda Suupan alueen toiminnallinen keskus, kunnan olohuone.

-Järvien läheisyyttä kuntakeskuksessa tulee hyödyntää kuntalaisten viihtyisyyden ja hyvinvoinnin parantamiseen, sekä virkistykseen. Haluamme varmistaa kuntamme vihervyöhykkeiden säilymisen myös tuleville sukupolville.

Pirkkalan arvokas muinaishistoria on tuotava esiin ja sitä on hyödynnettävä kulttuurin ja matkailun saralla.

-Pirkkala sijaitsee luonnonkauniilla ja historiallisesti arvokkaalla paikalla. Viikinkiaikaisten kaivausten mahdollisuudet tulisi hyödyntää niin matkailun piristämiseksi kuin opintojen tueksi.

ELINVOIMAA TULEVAISUUTEEN

Kestävä talous tukee elinvoimaa

-Julkisissa hankinnoissa tulee käydä tiivistä vuoropuhelua paikallisten yritysten, järjestöjen ja palveluiden käyttäjien kanssa, jotta kilpailutuksissa voidaan saavuttaa onnistumisia.

-Talouden tasapainotus pitää tehdä pitkällä aikajänteellä, lyhytnäköiset säästöt ja leikkaukset syövät elinvoimaa.

-Määrätietoiset uudistukset energiatuotannossa, liikkumisessa, yhdyskuntarakentamisessa ja kiertotaloudessa edesauttavat ekologisesti kestävää kasvua ja työllisyyttä.

-Investoinneissa voidaan rohkeasti kokeilla kunnan ja yksityisten yhteishankkeita.

-Yhteistyö kuntalaisten, päättäjien, eri hallinnonalojen ja kolmannen sektorin kesken on avain tulevaisuuden kunnan menestymiseen.

Pirkkalassa syntyy työtä ja innovaatioita

-Luodaan kuntaamme olosuhteet joissa on helppo yrittäjien toimia ja edelleen kehittää yritystään. Kuntien elinvoima syntyy työstä ja yrittämisestä.

-Pirkkalan keskustaa tulee edelleen kehittää siten, että se houkuttelee asukkaita ja yrityksiä. Keskustan elinvoimaisuutta tulee lisätä monipuolistamalla palveluita.